HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003955
Đang online: 243
[ Ngày tạo: 07/03/2017 ]

THÔNG BÁO
Tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Ba Ngòi,
phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa

  Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ;

            Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

            Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 16/02/2017 của UBND thành phố Cam Ranh về việc kiện toàn Hội đồng xét chọn thầu chợ trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

            Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-UBND ngày 20/01/2017 của UBND thành phố Cam Ranh về việc phê duyệt giá gói thầu kinh doanh, khai thác, quản lý chợ và phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Ba Ngòi,

Hội đồng xét chọn thầu chợ thành phố Cam Ranh thông báo tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Ba Ngòi với nội dung như sau:

1. Nội dung mời thầu:

a) Chợ đấu thầu

- Tên chợ: Chợ Ba Ngòi. 

- Địa chỉ: Tổ dân phố Thuận Phát, phường Cam Thuận, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Hạng chợ: hạng 2

- Cơ quan quản lý: UBND thành phố Cam Ranh.

- Tổng diện tích: 23.100 m2. Diện tích sử dụng cho hoạt động chợ 4.834,4 m2. Trong đó:

+ Diện tích nhà C: 638 m2

+ Diện tích nhà lồng số 01: 405 m2

+ Diện tích nhà lồng số 02: 405 m2

+ Diện tích nhà lồng trái cây: 680 m2

+ Diện tích nhà lồng hàng rau, cá, thịt: 812 m2

+ Diện tích nhà lồng hàng ăn: 259 m2

+ Diện tích nhà lồng tạm: 405 m2

+ Diện tích ngoài nhà lồng và các công trình khác: 1.230,4 m2

- Số hộ kinh doanh tại chợ: 481 hộ. Trong đó:

+ Kinh doanh cố định: 471 hộ

+ Kinh doanh không cố định: 10 hộ

b) Giá mời thầu: 110.000.000 đồng/năm (Một trăm mười triệu đồng chẳn)

c) Đối tượng tham gia đấu thầu, hình thức đấu thầu, phương thức đấu thầu

- Đối tượng tham gia dự thầu: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập theo pháp luật của Việt Nam; hộ kinh doanh. Nhà thầu tham gia dự thầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh khai thác và quản lý chợ, nếu có đủ điều kiện, năng lực đều có thể tham gia dự đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ Ba Ngòi.

- Hình thức đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà dự thầu.

- Phương thức đấu thầu:

+ Phương thức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, áp dụng phương thức đấu thầu một túi hồ sơ. 

d) Thời hạn giao thầu: 05 năm

e) Tiêu chuẩn xét chọn thầu: (100 điểm)

+ Năng lực, tài chính, kinh nghiệm chuyên môn quản lý (10 điểm)

+ Phương án quản lý chợ (10 điểm)

+ Kế hoạch bảo quản duy tu sửa chữa chợ (40 điểm)

+ Giá dự thầu (40 điểm).

Đối tượng trúng thầu là nhà thầu có tổng số điểm cao nhất

2. Phí dự thầu: 800.000 đồng/01 bộ hồ sơ

3. Tiền Ký quỹ dự đấu thầu: 3.300.000 đồng (3% giá mời thầu)

- Số tiền này sẽ được hoàn trả cho đối tượng không trúng thầu trong vòng 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.

- Đối với đối tượng trúng thầu thì số tiền này sẽ được đưa vào khoản tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng giao nhận thầu.

4. Thời hạn bán hồ sơ dự thầu: 05 ngày làm việc (từ 08 giờ ngày 03/3/2017 đến 15 giờ ngày 09/3/2017).

5. Nơi bán và tìm hiểu hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh.

6. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 10/3/2017 đến 15 giờ ngày 24/3/2017.

7. Nơi nộp hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh

- Địa chỉ: 01 - Phạm Hùng - Phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (085) 3861020, 3861028.

8. Thời gian mở thầu: 14 giờ 30, ngày 27/3/2017.

9. Niêm yết danh sách đối tượng dự thầu: Tại trụ sở UBND phường Cam Thuận và phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh.

10. Thời gian xét thầu: 08 giờ , ngày 28/3/2017                                                     

TM. HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU
CHỦ TỊCH

(đã ký)
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TC-KH

Trần Quốc Vinh

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot