HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003960
Đang online: 246
[ Ngày tạo: 15/03/2017 ]

 THÔNG BÁO
Tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Cam Phúc Bắc

 Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về phát triển và quản lý chợ;

Căn cứ Thông tư số 67/2003/TT-BTC ngày 11/7/2003 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính áp dụng cho ban quản lý chợ, doanh nghiệp kinh doanh, khai thác và quản lý chợ;

            Căn cứ Quyết định số 15/2004/QĐ-UB ngày 10/02/2004 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành quy định về phát triển và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà;

            Căn cứ Quyết định số 38/2011/QĐ-UBND ngày 02/12/2011 của UBND tỉnh Khánh Hoà về việc ban hành Quy chế đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 624/QĐ-UBND ngày 18/5/2015 của UBND thành phố Cam Ranh về việc kiện toàn Hội đồng xét chọn thầu chợ trên địa bàn thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa;

            Căn cứ Quyết định số 1749/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND thành phố Cam Ranh về việc phê duyệt giá gói thầu kinh doanh, khai thác, quản lý chợ và phương án chuyển đổi mô hình quản lý chợ Cam Phúc Bắc,

Hội đồng xét chọn thầu chợ thành phố Cam Ranh thông báo tổ chức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ Cam Phúc Bắc với nội dung như sau:

1. Nội dung mời thầu:

a) Chợ đấu thầu

- Tên chợ: Chợ Cam Phúc Bắc

- Địa chỉ: Tổ dân phố Hòa do 3, phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Chợ hạng: 3

- Tổng diện tích: 1.300,2 m2. Diện tích sử dụng cho hoạt động chợ 902 m2. Trong đó:

+ Diện tích nhà lồng số 01: 360,01 m2

+ Diện tích nhà lồng số 02: 389,2 m2

+ Diện tích ngoài nhà lồng và các công trình khác: 152,79 m2

- Số lượng thương nhân kinh doanh tại chợ: 180 hộ. Trong đó:

+ Kinh doanh cố định: 150 hộ

+ Kinh doanh không cố định: 30 hộ

b) Giá mời thầu: 120.408.000 đồng/năm (Một trăm hai mươi triệu, bốn trăm lẻ tám ngàn đồng chẳn)

c) Đối tượng tham gia đấu thầu, hình thức đấu thầu, phương thức đấu thầu

- Đối tượng tham gia dự thầu: Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, hợp tác xã được thành lập theo pháp luật của Việt Nam; hộ kinh doanh. Nhà thầu tham gia dự thầu phải có đăng ký ngành nghề kinh doanh khai thác và quản lý chợ, nếu có đủ điều kiện, năng lực đều có thể tham gia dự đấu thầu kinh doanh khai thác và quản lý chợ Cam Phúc Bắc.

- Hình thức đấu thầu rộng rãi, không hạn chế số lượng nhà dự thầu.

- Phương thức đấu thầu:

+ Phương thức đấu thầu kinh doanh, khai thác và quản lý chợ được thực hiện theo nguyên tắc công khai, bình đẳng, áp dụng phương thức đấu thầu một túi hồ sơ. 

d) Thời hạn giao thầu: 05 năm

e) Tiêu chuẩn xét chọn thầu:

            Căn cứ Quyết định 6302/QĐ-UBND ngày 22/10/2014 của UBND thành phố Cam Ranh về việc ban hành các tiêu chuẩn đối với chợ đấu thầu để đánh giá xét chọn thầu kinh doanh khai thác và khai thác chợ trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

2. Phí dự thầu: 500.000 đồng/01 bộ hồ sơ

3. Tiền Ký quỹ dự đấu thầu: 3.612.240 đồng (3% giá mời thầu)

- Số tiền này sẽ được hoàn trả cho đối tượng không trúng thầu trong vòng 10 ngày, kể từ ngày công bố kết quả trúng thầu.

- Đối với đối tượng trúng thầu thì số tiền này sẽ được đưa vào khoản tiền ký quỹ để đảm bảo thực hiện hợp đồng giao nhận thầu.

4. Thời hạn bán hồ sơ dự thầu: 05 ngày làm việc (từ 08 giờ ngày 13/3/2017 đến 15 giờ ngày 17/3/2017).

5. Nơi bán và tìm hiểu hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh.

6. Thời hạn nộp hồ sơ dự thầu: Từ 8 giờ ngày 20/3/2017 đến 15 giờ ngày 30/3/2017.

7. Nơi nộp hồ sơ dự thầu: Phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh

- Địa chỉ: 01 - Phạm Hùng - Phường Cam Phú, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

- Điện thoại: (085) 3861020, 3861028.

8. Thời gian mở thầu: 08 giờ 00, ngày 31/3/2017.

9. Niêm yết danh sách đối tượng dự thầu: Tại trụ sở UBND phường Cam Phúc Bắc và phòng Tài chính – Kế hoạch thành phố Cam Ranh.

10 Thời gian xét thầu: 09 giờ 00, ngày 31/3/2017.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT CHỌN THẦU
CHỦ TỊCH

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH
Trần Quốc Vinh (Đã ký)

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot