HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003924
Đang online: 225
[ Ngày tạo: 20/03/2017 ]

Ngày 06/3/2017, Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 45-HD/TGTU về tuyên truyền các ngày lễ lớn năm 2017, BBT Công Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn văn bản dưới đây:

 

KẾ HOẠCH

tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017

---

 

Thực hiện Hướng dẫn số 23-HD/TGTU, ngày 09/02/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2017”, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền, kỷ niệm các ngày  lễ lớn trong năm 2017 trên địa bàn thành phố như sau:

I- MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

1- Tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc; bồi dưỡng và phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

2- Thông qua các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm góp phần tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội để triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn thành phố; đồng thời cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân của thành phố hạ huyết tâm, vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

3- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm với nhiều hình thức phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm, tránh phô trương hình thức; tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị. Tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn lồng ghép với tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh, của thành phố; các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

II- NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN

1- Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2017), 87 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 - 24/02/2017).

- Giáo dục truyền thống, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 87 năm qua, khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; những bài học kinh nghiệm của Đảng trong lãnh đạo công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước, trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; nêu cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay. 

- Tuyên truyền tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Đấu tranh, phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, gây mất đoàn kết nội bộ, thái độ thờ ơ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng; các tệ nạn xã hội, các quan điểm sai trái của các phần tử cơ hội chính trị, các thế lực thù địch; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

2- Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch) (06/4/2017)

- Tuyên truyền về ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng để giáo dục các thế hệ, các tầng lớp nhân dân trong thành phố, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân đã có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống thiên tai, chống giặc ngoại xâm, xây dựng và phát triển đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu về truyền thống, văn hóa, những phong tục, tập quán tốt đẹp của đất nước và con người Việt Nam nói chung và Khánh Hòa nói riêng; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong thành phố và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về quê hương và cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước nói chung và thành phố Cam Ranh, Khánh Hòa nói riêng ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

- Tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

3- Kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2017), giải phóng Cam Ranh (03/4/1975 - 03/4/2016) và 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

- Khẳng định giá trị lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

- Truyền thống anh dũng, quật cường, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm bảo vệ độc lập chủ quyền, thống nhất đất nước của dân tộc; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam (trong đó có Nhân dân Cam Ranh) và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.

- Nêu bật những thành tựu của đất nước, của tỉnh và của thành phố sau 42 năm giải phóng, đặc biệt 30 năm đổi mới; khẳng định sự kế thừa, phát huy tinh thần “quyết thắng” và chủ động nắm bắt thời cơ trong chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 để đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, xây dựng và phát triển thành phố Cam Ranh trong tình hình mới, nhất là những quan điểm và nguyên tắc trong đấu tranh, bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

- Đẩy mạnh đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành, giữ, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

4- Kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2017)

- Nêu bật thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ của Nhân dân ta chống thực dân Pháp xâm lược; khẳng định ý nghĩa lịch sử lớn lao của Chiến thắng Điện Biên Phủ đối với dân tộc Việt Nam và thế giới; nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm.

- Tôn vinh, tri ân những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

5- Kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)

- Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính, tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của Nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định giá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; đồng thời tích cực đấu tranh với các thông tin xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua, những mô hình và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về gương “người tốt, việc tốt” trong xã hội với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”.

6- Kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2017)

- Nêu bật ý nghĩa lịch sử quan trọng cuộc biểu tình ngày 16/7/1930 của Nhân dân huyện Tân Định (nay là thị xã Ninh Hòa) trong tiến trình đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Khẳng định những thắng lợi to lớn, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và Nhân dân Khánh Hòa trong suốt 87 năm qua. Trên cơ sở đó động viên, cổ vũ toàn Đảng bộ và Nhân dân thành phố Cam Ranh phát huy tinh thần ngày 16/7 trong sự nghiệp xây dựng thành phố Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Phản ánh những thành tựu và đổi thay của thị xã Ninh Hòa nơi diễn ra cuộc biểu tình ngày 16/7/1930.

7- Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017). Tuyên truyền công lao to lớn, sự hy sinh cống hiến của các thương binh, liệt sĩ, gia đình có công cách mạng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần yêu nước, truyền thống cách mạng của dân tộc ta; thực hiện tốt công tác “Đền ơn đáp nghĩa” đối với người có công.

8- Kỷ niệm 72 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)

- Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến, kết quả, nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

- Những thành quả của Đảng và Nhân dân ta trong 72 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tuyên truyền những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

- Tuyên truyền nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

9- Kỷ niệm 71 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2017)

Tuyên truyền bối cảnh lịch sử, diễn biến và ý nghĩa của sự kiện Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh; tình cảm của Bác Hồ đối với miền Nam nói chung, Nhân dân Cam Ranh và Nhân dân Khánh Hòa nói riêng, tình cảm của Nhân dân Cam Ranh và Nhân dân Khánh Hòa đối với Bác Hồ; những thành quả và đổi thay của thành phố Cam Ranh nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Qua đó giáo dục lý tưởng, truyền thống yêu nước, bồi dưỡng lòng tự hào và củng cố niềm tin của các tầng lớp nhân dân vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân ta đã lựa chọn.

10- Kỷ niệm 72 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2017)

 Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử quan trọng của cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp trở lại xâm lược nước ta trong 101 ngày đêm của quân và dân Khánh Hòa tại mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa. Khơi dậy niềm tự hào của các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về những ngày tháng hào hùng mà lớp cha anh đã chiến đấu, hy sinh tại mặt trận; phát huy tinh thần và những giá trị lịch sử mặt trận Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, dân chủ, văn minh.

11- Kỷ niệm 56 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2017)

- Tuyên truyền, giáo dục về chiến công, vị trí, vai trò và truyền thống đường Hồ Chí Minh trên biển; về sự sáng tạo của Đảng, bản lĩnh, ý chí và trí tuệ Việt Nam làm nên con đường huyền thoại; vai trò và những đóng góp to lớn của quân và dân cả nước, trong đó có địa bàn tỉnh Khánh Hòa; của bộ đội Hải quân, Nhân dân Việt Nam trực tiếp là cán bộ, chiến sĩ Đoàn tàu không số”.

- Tuyên truyền quan điểm, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta về chiến lược biển; về phát triển kinh tế gắn liền với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên các vùng biển đảo; phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển, bảo đảm vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, cũng như môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo; góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

- Tuyên truyền về tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo Cam Ranh, Khánh Hòa.

12- Kỷ niệm 53 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng của tỉnh (07/11/1964 - 07/11/2017)

Nêu bật diễn biến chính, những thắng lợi và ý nghĩa lịch sử quan trọng của phong trào Đồng khởi ở Khánh Hòa; bài học kinh nghiệm quý báu rút ra từ phong trào Đồng khởi vận dụng vào công cuộc xây dựng và phát triển quê hương, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Phản ánh những thành tựu và đổi thay của quê hương đồng khởi xã Ninh An, Ninh Thọ (thị xã Ninh Hòa), Diên Sơn, Diên Điền (huyện Diên Khánh).

13- Kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017) và Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư

- Ôn lại truyền thống 87 năm lịch sử vẻ vang của Mặt trận, nâng cao lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng. Tạo không khí thi đua phấn khởi, góp phần vận động các tầng lớp nhân dân trong thành phố đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2017.

- Tuyên truyền các hoạt động “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư” với nội dung, hình thức thiết thực, động viên Nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nâng cao ý thức tự quản cộng đồng, tham gia tích cực các phong trào, các cuộc vận động ở khu dân cư.

14- Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017)

- Ý nghĩa lịch sử của ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, ngày Hội quốc phòng toàn dân; quá trình xây dựng, trưởng thành và truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 73 năm qua.

- Tuyên truyền những thành tích to lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những kết quả và thành tích đạt được trong công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân của thành phố và các địa phương xã, phường. Qua đó, khơi dậy trong các tầng lớp nhân dân về niềm tự hào, tự tôn dân tộc, nâng cao lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội, ý thức tự lực, tự cường vượt qua mọi khó khăn, thử thách, ra sức xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15- Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2017)

- Tuyên truyền cuộc đời, sự nghiệp vẻ vang, những bài học sâu sắc rút ra trong quá trình hoạt động cách mạng của Tổng Bí thư Lê Duẩn - Nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.

- Những đóng góp của Tổng Bí thư Lê Duẩn trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đặc biệt là những sáng tạo về lý luận và đường lối cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam và xây dựng đất nước.

16- Kỷ niệm 147 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2017)

Tuyên truyền thân thế, sự nghiệp của V.I.Lênin, lãnh tụ vĩ đại của cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, của phong trào Cộng sản và Công nhân thế giới; Di sản tư tưởng, lý luận quý báu của V.I.Lênin; sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

III- HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1- Hình thức kỷ niệm

- Các cấp ủy, chi bộ lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị, các ngành, mặt trận, các đoàn thể trực thuộc tổ chức các hình thức tuyên truyền, kỷ niệm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình và đảm bảo theo tinh thần Chỉ thị 45-CT/TW, ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị về “Đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự Nhà nước và các hình thức khen thưởng cao”; Nghị định số 145/NĐ-CP, ngày 29/10/2013 của Chính phủ “Quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài”.

- Tổ chức các hoạt động phù hợp như: tổ chức tọa đàm, gặp mặt truyền thống, thăm di tích lịch sử, trao tặng Huy hiệu Đảng, thăm hỏi các gia đình, đối tượng chính sách, giúp đỡ các  gia đình gặp khó khăn.

- Các địa phương, cơ quan, đơn vị, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội phát động các đợt thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước của tỉnh và của thành phố; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; “Xây dựng nông thôn mới”; “Uống nước nhớ nguồn”; “Đền ơn đáp nghĩa”; “Xóa đói giảm nghèo”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

- Rà soát, thực hiện đúng, đủ các chính sách đối với người có công cách mạng, các gia đình thương binh, liệt sĩ, các đối tượng nhiễm chất độc da cam… Quan tâm giúp đỡ các đối tượng học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là con em gia đình chính sách.

- Trùng tu, bảo tồn, quản lý và sử dụng có hiệu quả các di tích lịch sử, văn hóa.

2- Hình thức tuyên truyền, giáo dục

- Căn cứ vào những nội dung nêu trên, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền đậm nét trước, trong và sau dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn. Các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội tích cực và tăng cường viết tin, bài tuyên truyền trên Đài Truyền thanh thành phố, cơ sở, Cổng thông tin điện tử thành phố, trên báo, tạp chí…

- Tổ chức các hội nghị biểu dương điển hình nhân tố mới hoặc các hình thức giao lưu, toạ đàm, gặp mặt truyền thống.

- Tổ chức hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng để tuyên truyền sâu rộng trong Đảng, trong Nhân dân (lưu ý gắn tuyên truyền về lịch sử cách mạng xã, phường của từng địa phương). Đưa nội dung kỷ niệm các ngày lễ lớn vào buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, chú ý đến các đối tượng sinh viên, thanh niên, học sinh.

- Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác thơ, văn học, nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và thành phố. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao phục vụ Nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, xã đảo, vùng nông thôn.

- Xây dựng cụm thông tin, cổ động, panô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động ở các khu trung tâm, nơi tập trung đông người. Cơ quan, công sở trang trí khẩu hiệu, panô, băng rôn cổ động, tuyên truyền.

- Cơ quan, đơn vị và Nhân dân treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương.   

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Các TCCSĐ trực thuộc Thành ủy

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, cơ quan, đơn vị, mặt trận, các đoàn thể trực thuộc, gắn với tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

- Lãnh đạo chính quyền cùng cấp xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, kịp thời phát hiện những nhân tố mới, giới thiệu những gương điển hình tiên tiến của phong trào thi đua yêu nước trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng, trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.

- Đảng ủy các xã, phường có kế hoạch tuyên truyền lịch sử cách mạng xã, phường mình giai đoạn 1930 - 2010 đến cán bộ, đảng viên, Nhân dân và học sinh của địa phương.

 2- Phòng Văn hóa và thông tin

- Tham mưu UBND thành phố có kế hoạch chỉ đạo việc tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, văn hoá, văn nghệ, thể thao, vui chơi, giải trí, triển lãm, hội thi… phục vụ Nhân dân, trong đó quan tâm các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Có chính sách, động viên, khuyến khích các tổ chức, cá nhân sáng tác những tác phẩm thơ, ca, văn học, nghệ thuật ca ngợi truyền thống lịch sử, văn hoá dân tộc; biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

- Hướng dẫn và quản lý các cơ quan truyền thông đưa tin, tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm 2017 của đất nước, của tỉnh và của thành phố bảo đảm kịp thời, đúng định hướng chính trị, tư tưởng; theo dõi, kiểm tra nội dung thông tin trên các cụm panô, khẩu hiệu đảm bảo tính thời sự và mang ý nghĩa tuyên truyền giáo dục tốt.

3- Trung tâm Văn hóa - thể thao

Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, triển lãm…phục vụ Nhân dân. Tổ chức các hoạt động thông tin, cổ động, tuyên truyền trực quan về các ngày kỷ niệm.

4- Mặt trận và các đoàn thể thành phố

Phát động thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của thành phố; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hội thi…; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên ở cơ sở. Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố hướng dẫn đoàn viên, thanh niên sinh hoạt kỷ niệm các ngày lễ lớn gắn với các hoạt động của Đoàn, Hội, Đội; tổ chức các hoạt động giao lưu, tình nguyện, về nguồn, sinh hoạt truyền thống tại những địa danh lịch sử.

5- Đài Truyền thanh - Truyền hình và Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn có trọng tâm, trọng điểm tạo dấu ấn sâu đậm; linh hoạt mở chuyên mục, chuyên trang phù hợp và đưa tin kịp thời các hoạt động kỷ niệm của địa phương, cơ quan, đơn vị.

V- KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

 1. Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (02/4/1975 - 02/4/2017) và ngày giải phóng Cam Ranh (03/4/1975 - 03/4/2017)
 2. Chào mừng 42 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)
 3. Chào mừng 63 năm Ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2017)
 4. Chào mừng 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017)
 5. Chào mừng 87 năm Ngày truyền thống đấu tranh cách mạng của     Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16/7/1930 - 16/7/2017)
 6. Chào mừng 72 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2017) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2017)
 7. Chào mừng 71 năm Ngày Bác Hồ đến vịnh Cam Ranh (18/10/1946 - 18/10/2017)
 8. Chào mừng 56 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2017)
 9. Chào mừng 72 năm Ngày Nha Trang - Khánh Hòa kháng chiến (23/10/1945 - 23/10/2017)

10. Chào mừng 53 năm phong trào Đồng khởi giải phóng một phần nông thôn, đồng bằng của tỉnh Khánh Hòa (07/11/1964 - 07/11/2017)

 1.  Chào mừng 87 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2017)
 2.  Chào mừng 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017) và 28 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2017)
 3.  Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước (Lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh)
 4.  Tinh thần Ngày chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5 bất diệt
 5.  Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.
 6.  Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh
 7.  Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam
 8.  Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại
 9.  Thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 10.  Phát triển kinh tế nhanh, bền vững, chăm lo đời sống của Nhân dân là thiết thực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 11.  Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố Cam Ranh tiếp tục đẩy    mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
 12.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh    
 13.  Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa
 14.  Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Cam Ranh ra sức thi đua  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017
 15.  Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân
 16.  Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công
 17.  Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm
 18.  Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm
 19.  Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

 

Nguồn: Ban Tuyên Giáo Thành ủy Cam Ranh    

 

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot