TỪ NGÀY 17/6/2017 MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI CỐ ĐỊNH TỈNH KHÁNH HÒA THAY ĐỔI THÀNH 258 (MÃ VÙNG CŨ LÀ 58)

Liên kết website
Số người truy cập: 7425485
Đang online: 292
[ Ngày tạo: 03/01/2012 ]

             Ngày 07/4/2005 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa đã ban hành Chỉ thị số 01-CT/TU về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đọan 2006-2010.Thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Quy chế phối hợp tuyên truyền thuế theo Quyết định số 1331-QĐ/TU của Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban Tuyên giáo đã phối hợp với Chi Cục thuế thành phố Cam Ranh tham mưu tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt, quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, Thành ủy về thực hiện chủ trương trên, đồng thời ban hành hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng, các cơ quan chức năng xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế  đến năm 2010.

Với phương châm tuyên truyền thường xuyên, thiết thực, đạt hiệu quả.Thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng qua tổ chức các hội nghị, qua báo cáo thời sự định kỳ hàng tháng cho cán bộ hưu trí trung cao cấp, đảng viên 40, 50, 60 tuổi Đảng, báo cáo thời sự hàng quý theo cụm cho cán bộ đảng viên, quần chúng cốt cán toàn thành phố. Trong 5 năm qua, đội ngũ báo cáo viên Thành uỷ đã báo cáo thời sự cho hơn 9.000 lượt người nghe, trong đó lồng ghép giới thiệu các quan điểm, chính sách thuế của Đảng và Nhà nước, phản ánh kết quả thu ngân sách hàng năm trên địa bàn.

Trên kênh tuyên truyền qua hệ thống phát thanh truyền hình, Chi cục thuế thành phố đã phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình, Cục thuế tỉnh Khánh Hòa tuyên truyền 02 đợt/năm.Vào thứ tư hàng tuần, trong chuyên mục “Chính sách pháp luật và đời sống”, Đài Truyền thanh-Truyền hình thành phố đã xây dựng nhiều tin bài phản ánh, tuyên truyền “Diễn đàn về chính sách thuế”,“Doanh nhân gương mẫu trong thực hiện nghĩa vụ thuế”, hay như “giải đáp các thắc mắc về chính sách thuế” giới thiệu những văn bản, luật thuế mới bổ sung, sửa đổi; tuyên truyền kết qủa thực hiện chỉ tiêu pháp lệnh về thu ngân sách, nêu gương các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế; tuyên truyền - hỗ trợ người nộp thuế, phê phán những hành vi gian lận, nợ đọng thuế kéo dài .

Song song với thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, Chi cục thuế thành phố còn tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ công chức; thực hiện tốt chế độ “một cửa” trong tiếp nhận, giải quyết các thủ tục chính sách thuế; tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn cho lãnh đạo, kế toán các địa phương, đơn vị, các tổ chức, cá nhân người nộp thuế. Năm năm qua đã hướng dẫn trực tiếp tại cơ quan thuế gần 2.500 lượt, qua điện thoại 5.529 lượt, bằng văn bản 115 lượt; tổ chức 28 đợt hướng dẫn chính sách thuế mới, 8 đợt đối thoại để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc; cấp phát không thu tiền hơn 20 loại tài liệu với số lượng hơn 11.600 các văn bản, hướng dẫn về thuế.

Thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Thành uỷ đã tham mưu chỉ đạo Phòng văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa thể thao thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan, xây dựng 15 cụm panô lớn, nhiều ápphích, khẩu hiệu, xây dựng các kịch bản, tiểu phẩm tuyên truyền thông qua hoạt động của Đội thông tin tuyên truyền, mạng lưới cộng tác viên, qua tổ chức các Hội thi văn hoá văn nghệ ở các xã, phường. Ban Tuyên giáo đã thường xuyên trao đổi thông tin với Chi cục thuế về thực hiện các chỉ tiêu pháp lệnh thuế; về nội dung, cách thức tuyên truyền; định kỳ 6 tháng, cuối năm đều báo cáo đánh giá công tác phối hợp tuyên truyền, đề nghị xét thi đua khen thưởng. Năm 2009 Đoàn kiểm tra của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Cục Thuế Khánh Hòa đã kiểm tra và đánh giá tốt việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp tuyên truyền thuế trên địa bàn thành phố.

Có thể nói, qua thực hiện công tác tuyên truyền về Chiến lược cải cách hệ thống thuế, đã tạo tác động nâng cao về nhận thức, thấy được trách nhiệm thực hiện tốt nghĩa vụ thuế là góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đáng kể là các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đã từng bước nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật thuế; thành phố và các xã, phường đã xem xét đưa việc thực hiện nghĩa vụ thuế là một tiêu chí đánh giá, xét thi đua khen thưởng hàng năm. Từ nhận thức đi đến hành động, 5 năm qua kết quả thu ngân sách hàng năm trên địa bàn thành phố đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao, số thu năm sau cao hơn năm trước. Nếu như năm 2006 thu ngân sách là 55,4 tỷ đồng, đến năm 2010 đạt 88,6 tỷ đồng (tăng 1,6 lần). Năm 2011 với nỗ lực vượt khó, thành phố Cam Ranh đã phấn đấu đạt thu ngân sách 121,5 tỷ vượt 19,7% kế hoạch pháp lệnh, đạt 109,8% Nghị quyết HĐND thành phố đề ra.

Qua quá trình triển khai thực hiện, mặc dù vẫn còn những tồn tại, khó khăn, song thành phố đã rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế. Đó là:

- Trước hết các cấp ủy đảng cần nhận thức đúng đắn, nắm vững quan điểm, chủ trương và quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chiến lược cải cách hệ thống thuế .

- Phát huy vai trò tham mưu, làm nòng cốt của các cơ quan chức năng, thường xuyên thực hiện tốt nội dung, cách thức triển khai thực hiện; hướng dẫn Ban tuyên giáo xã, phường và Đội thuế ở cơ sở thực hiện tốt Quy chế phối hợp tuyên truyền của Ban Tuyên giáo và ngành thuế.

- Thực hiện tốt phương châm công tác tuyên truyền thường xuyên, liên tục, đúng đối tượng, sát địa bàn, kịp thời biểu dương khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến theo tinh thần lấy cái đẹp dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.  

- Thực hiện tốt giữa nói và làm, tuyên truyền đúng định hướng, sâu sát, tổ chức làm có hiệu quả. Khai thác các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Tăng cường hoạt động của Đội tuyên truyền-hỗ trợ thuế, làm tốt công tác cải cách hành chính, chế độ tiếp dân, giải quyết kịp thời những thắc mắc về chính sách, pháp luật thuế./.                                  

Nguyễn Nha - Ban Tuyên giáo TU

CÁC TIN KHÁC

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot