HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMCD NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN
CÔNG CHỨC NHẬN HỒ SƠ
Liên kết website
Số người truy cập: 8003861
Đang online: 172
[ Ngày tạo: 06/03/2017 ]

Ngày 27/02/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã ban hành Hướng dẫn số 05-HD/TGTU về công tác tuyên truyền tháng 3/2017, BBT Công Thông tin điện tử giới thiệu toàn văn văn bản dưới đây:

HƯỚNG DẪN

tuyên truyền tháng 03/2017

---

I- Thời sự - chính trị

- Tuyên truyền, quán triệt, triển khai chương trình hành động số 06-CTr/TU của Đảng bộ thành phố, ngày 07/12/2016 về thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Đại hội  Đảng bộ của tỉnh lần thứ XVII, Đại hội Đảng bộ thành phố Cam Ranh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020.

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố học tập, làm theo, vững tin vào Đảng, nêu cao ý chí và hành động, góp phần xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, qua đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh và sự phát triển của địa phương.

- Tuyên truyền về cải cách hành chính, xây dựng bộ máy Nhà nước tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo Kế hoạch số 112-KH/TU, ngày 23/7/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, nhằm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải cách công chức, công vụ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị  trong hệ thống chính trị; tiết kiệm, cải cách chính sách tiền lương, tăng thu nhập cho người lao động.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo với nhiều hình thức, nội dung phong phú nhằm liên tục khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, nói rõ quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về việc giải quyết các vấn đề Biển Đông, giúp cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng.

- Tuyên truyền Kế hoạch số 30-KH/TU, ngày 29/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 05-KL/TW của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới. Nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác phòng, chống tội phạm là nhiệm vụ trọng tâm, vừa cấp bách, vừa thường xuyên, lâu dài,  cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Từ đó, tuyên truyền nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

- Tuyên truyền các luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017: Luật Dược 2016, Luật Báo chí 2016, Luật trẻ em 2016, Bộ luật hàng hải Việt Nam 2015, Bộ luật dân sự 2016, Luật ngân sách nhà nước 2015.

II- Kinh tế - xã hội

- Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi; động viên tổ chức, cá nhân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; những thuận lợi, khó khăn việc triển khai bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố.

 - Tuyên truyền những kết quả đạt được của địa phương và các ngành trong  phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại trong quý I năm 2017 và những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2017; những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm pháp, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 211 - 2020; các chính sách pháp luật về thuế, nhất là những chính sách thuế mới.

- Tuyên truyền việc cụ thể hóa và sự lãnh đạo thực hiện các chương trình: Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình phát triển đô thị, Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 - 2020 của thành phố và Chương trình hành động của Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Tỉnh ủy Khánh Hòa về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2020, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt quy định về phòng, chống cháy rừng; phòng, chống các dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm; phòng, chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp giật, ma túy, mại dâm.

- Thường xuyên tuyên truyền ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân trong bảo vệ môi trường, góp phần làm cho môi trường xanh, sạch, đẹp; ý thức thực hiện các cuộc vận động “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư” v.v…

III- Tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2017

- Các ngày kỷ niệm: 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2017), 51 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa (06/3/1966 - 06/3/2017)28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2017); 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 - 08/3/2017) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 64 năm ngày truyền thống Nhiếp ảnh (15/3/1953 - 15/3/2017); 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/03/1931 - 26/03/2017); Ngày thể thao Việt Nam (27/3), 98 năm Ngày thành lập Quốc tế Cộng sản (27/3/1919 - 27/3/2017); 82 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2017).

- Các cơ quan liên quan có kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

* Hình thức tổ chức các hoạt động kỷ niệm

- Tổ chức các hoạt động mang tính quần chúng và hướng về cơ sở như: sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội; sinh hoạt của các tổ chức Đảng; lồng ghép vào các phong trào thi đua, các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên; gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện truyền thống gắn với bàn biện pháp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, xây dựng chính quyền, đoàn thể, xây dựng Đảng, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội...

- Các cấp ủy đảng trực thuộc lãnh đạo các đoàn thể, các ngành xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong tháng 3/2017.

- Phòng Văn hóa & Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày kỷ niệm, gắn với tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao trong tháng 3/2017.

- Đài Truyền thanh - Truyền hình, Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các ngày kỷ niệm.

IV- Khẩu hiệu tuyên truyền

  1. Chào mừng kỷ niệm 58 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959- 03/3/2017) và 28 năm Ngày Biên phòng toàn dân (1989- 2017)
  2. Chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng tỉnh Khánh Hòa (06/3/1966 - 03/3/2017)
  3. Chào mừng kỷ niệm 107 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2017) và 1977 năm khởi nghĩa Hai Bà trưng
  4. Chào mừng kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2017)
  5. Chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày thành lập Quốc tế Cộng sản (27/3/1919 – 27/3/2017)
  6. Chào mừng kỷ niệm Ngày thể thao Việt Nam (27/3)
  7. Chào mừng kỷ niệm 82 năm Ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 – 28/3/2017)
  8. Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.
  9. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng

10.  Tất cả vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, vùng biển, đảo của Tổ quốc Việt Nam

11. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thành phố Cam Ranh ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2017

12. Quyết tâm xây dựng thành phố Cam Ranh văn minh, hiện đại

13. Phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước, quyết tâm xây dựng thành phố Cam Ranh giàu mạnh, văn minh

14. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là để mỗi cán bộ, đảng viên tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng

15. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa.

16. Toàn Đảng, toàn quân, toàn dân thành phố Cam Ranh tiếp tục đẩy    mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

17. Tuổi trẻ Cam Ranh thi đua học tập, lao động, sáng tạo chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2017)

18. Tuổi trẻ Cam Ranh sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại.

19. Phụ nữ Cam Ranh đoàn kết, sáng tạo, bình đẳng, phát triển góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội khu vực vịnh Cam Ranh đến năm 2020

20. Phụ nữ Cam Ranh tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

21. Toàn dân tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại

22. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại

23. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm

24. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm

25. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta

26. Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại

 

 

TRƯỞNG BAN 
                
(Đã ký) 
        Trang Thị Kim Tuyết 

 

Nguồn: Ban Tuyên Giáo TU Cam Ranh           

 

 

 

                                                               

 

 

 

 

CÁC TIN KHÁC
 

Độ ẩm:
Sức gió:
       
hot