THỜI TIẾT
Độ ẩm :
Gió:
Số người truy cập: 8843651
Đang online: 121
[Đăng ngày 26/04/2016]
Ngày 22/4/2016, Ủy ban MTTQVN thành phố đã có Hướng dẫn số 08/HD-MTTQ-BTT Tuyên truyền về công tác biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia năm 2016
[Đăng ngày 26/04/2016]
Ngày 22/4/2016, UBMTTQVN thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 09/HD-MTTQ-BTT về công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và xã, phường
[Đăng ngày 15/04/2016]
Chính trị là lĩnh vực của đời sống xã hội, bao gồm các hoạt động và các mối quan hệ liên quan đến các công việc và giải quyết các vấn đề chung của toàn xã hội
[Đăng ngày 15/04/2016]
Như vậy, chủ nghĩa Mác ra đời là thành tựu trí tuệ của loài người, phản ánh thực tiễn xã hội, nhất là cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân, đáp ứng yêu cầu phát triển của cách mạng thế giới, là một tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển lịch sử của tư tưởng nhân loại.
[Đăng ngày 15/04/2016]
Tổ chức và hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa bàn cơ sở được thực hiện ở cấp cơ sở (do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã, phường, thị trấn thực hiện) và tại địa bàn dân cư (do Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tổ chức thực hiện).
[Đăng ngày 15/04/2016]
Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã ra Chỉ thị thành lập Hội Phản đế Đồng minh hình thức tổ chức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam.
[Đăng ngày 15/04/2016]
Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức ở khu dân cư do Ban công tác Mặt trận chủ trì, thời gian một ngày, thời điểm tổ chức từ ngày 11/11 đến 18/11 hằng năm. 
12
      
hot