Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 24/5/2018 của UBND thành phố về việc sửa đổi, bổ sung hệ thống tài liệu Hệ thống quản lý  chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  
Danh mục TTHC đăng ký hệ thống ISO  
Báo cáo xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  
Quyết định số 1755/QĐ-CT ngày 23/8/2018 của Chủ tịch UBND thành phố Cam Ranh về Công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008  
Tài liệu hệ thống ISO 9001-2008 của UBND thành phố Cam Ranh  
Back To Top