Chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót hạn chế trong công tác tiếp công dân  
Back To Top