Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu  
Số lao động trong các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn phân theo thành phần kinh tế và ngành công nghiệp    
Số doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp  
Tổng số lao động trong các doanh nghiệp thời điểm 31/12 hàng năm phân theo loại hình doanh nghiệp  
Số hợp tác xã phân theo ngành kinh tế           
Số cơ sở kinh tế cá thể phi nông, lâm, thuỷ sản phân theo ngành kinh doanh  
Số trường mầm non năm học 2017-2018 phân theo xã/phường  
Số trường học và lớp học phổ thông  
Số giáo viên và học sinh phổ thông  
Số học sinh phổ thông năm học 2017-2018  phân theo xã/phường  
Back To Top