Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 28/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa  
Thông tư 32/2017/TT-BTTTT ngày 15/11/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông  
Thông tư 27/2017/TT-BTTTT ngày 20/10/2017 của Bộ Thông tin và Truyền thông  
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND của UBND tỉnh  
Back To Top