ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CAM RANH

Điện thoại: 0258.3861254

Email: banbientap.cr@khanhhoa.gov.vn

Cổng thông tin liên hệ Thành phố cam ranh

Liên hệ với:
Gửi