CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Địa chỉ: Khu liên cơ 2 - Khu hành chính UBND thành phố Cam Ranh

Điện thoại: 0258.3860880
Địa chỉ thư điện tử công vụ cơ quan: pvhtt.cr@khanhhoa.gov.vn

05/08/2018